Algemene voorwaarden DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL gevestigd te Zwartsluis

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachgever(s) en/of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeringen van bruiloften, bedrijfsfeesten, jubilea, tuinfeesten of andere evenementen, voor zover er van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Tevens ontvangt u deze voorwaarden altijd als bijlage bij het boekingsformulier (contract) en is deze ook terug te vinden op www.djinjehuiskamer.nl onder het kopje algemene voorwaarden.

De opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden, zoals genoemd op deze en opvolgende pagina’s, te begrijpen en te aanvaarden.
Artikel 1 – Afkoelings periode
Opdrachtgever kan binnen 7 dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren. Dit zonder enige opgave van reden en zonder enige betalingsverplichting. Annuleren kan middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient uiterlijk binnen 7 dagen na totstandkoming van de boeking door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing.
Artikel 2 – Facturen en betaling
De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van een aanbetaling dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van opdracht op rekeningnummer  IBAN NL41 INGB 0004 6165 79 tnv DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL te zijn bijgeschreven. Mocht de opdrachtgever niet aan deze betalingsverplichting voldoen, dan is DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL gemachtigd de opdracht te annuleren. Het ontslaat in dit geval de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, en hij is alsnog verplicht zich aan de betalingsverplichting komende uit het contract volledig te voldoen.
In sommige gevallen kan er een andere betaling’s afspraak gemaakt worden met DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL Dit dient echter door beide partijen goedgekeurd en ondertekend te worden. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL om alsnog zijn betaling te ontvangen komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 3 – Prijzen en offerte
Alle vermelde prijzen op websites en andere communicatiemiddelen van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL zijn onder voorbehoud. Een offerte is voor alle partijen geheel vrijblijvend. Offertes van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Pas wanneer u akkoord gaat met de offerte gaat u een betalingsverplichting aan. Meerwerk en andere onvoorziene kosten (waaronder parkeerkosten en tolwegen) komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden. Indien de kostprijs van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel door prijswijzigingen van derden, is DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prestaties Uitvoerder(s)
De opdrachtgever verklaard hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestaties van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren.
Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per mail overeengekomen is. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de uitvoerder zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.
DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL behoud zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting(bijvoorbeeld bij ziekte) Waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd.
Dit zal altijd in goed overleg gaan met de opdrachtgever en wordt schriftelijk gemeld aan de opdrachtgever.
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de overeenkomst en dient opdrachtgever te voldoen aan alle(wettelijke) eisen en voorschriften. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens overeenkomst door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL uitgevoerd optreden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van het item, materiaal daartoe behorend en bezoekers van een krachtens een overeenkomst uitgevoerd optreden.
Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of een korting op de met DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL overeengekomen prijs. Indien de opdracht uit alleen een DJ betreft dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Het materiaal dient door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL te worden gekeurd. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen worden gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de apparatuur dient opdrachtgever te zorgen dat deze(vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met de apparatuur of materiaal daartoe behorend. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur of materiaal van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, word door de opdrachtgever volledig vergoed. Hieronder valt ook schade die is ontstaan door regen, onweer, hagel of andere weersomstandigheden, ongeacht of voldaan is aan hetgeen word gesteld in artikel 12. Betaling vind uiterlijk plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL.
Voor gevolgschade, zoals winstderving, is DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL nimmer aansprakelijk.
Artikel 7 – Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s). De opdrachtgever zal zorgen voor een deugdelijk stopcontact van minimaal 1 vrije groep. (220volt / 16Amp.) Deze dient veilig, geaard en NEN3140 gekeurd te zijn
Artikel 8 – Buma en Sena
Opdrachtgever vrijwaart DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventueel auteurs en naburige rechten worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden.
Artikel 9 – Oponthoud
Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
Artikel 10 – Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incasso kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 , te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

Artikel 11 – Transport apparatuur op locatie (trappen, liften, losplaats, loopplank)
De aanwezigheid van trappen van tenminste 2 treden tussen de laad/los plaats en het podium dient vooraf door de opdrachtgever aan DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste 2 treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp(minimaal 2 personen)door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.
Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden en/of na afloop geen sjouwhulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht van ten minste € 95,00. Indien door het ontbreken van deze extra sjouwhulp voor DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in rekening brengen die indirect het gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te voldoen. De beoordeling of er adequate sjouwhulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL.

In geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laad/los plaats
En de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten worden vervoerd. De lift moet wel aan de minimale eisen van 90x210x130 (bxhxd) voldoen. De deur moet tenminste een doorgang hebben van 80 cm en het laadvermogen van de lift moet minimaal 350 kg zijn.

Indien de afstand laad/los plaats en de plaats van de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter of indien de laad/los route niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf aan DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd, of in overleg met opdrachtgever gekeken worden of opdrachtgever dit kan leveren. Let op! Grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor sjouwhulp ingehuurd door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL zullen extra kosten in rekening gebracht worden en deze worden doorberekend naar de opdrachtgever.
Vertragingen of niet optreden veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL.
Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 12 – Voorzieningen
Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats van het optreden dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid) De opdrachtgever zal zorgen voor een deugdelijk stopcontact van minimaal 1 vrije groep, deze moet aan de volgende eisen voldoen.(220volt / 16Amp.) Deze dient veilig, geaard en NEN3140 gekeurd te zijn.
Artikel 13 – Gebruik apparatuur door derden
Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes etc. is enkel toegestaan na overleg voorafgaand van het optreden. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL bepaald wat de mogelijkheden hiervoor zijn en heeft het recht personen of (afspeel) apparatuur te weigeren.
Artikel 14 – Annulering
Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet weigeren voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL
Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever.

Opzegging 3 weken of korter voorafgaand aan het optreden 100% van de gage. Opzegging tussen 3 weken en 2 maanden of korter voorafgaand aan het optreden 75 % van de gage. Opzegging tussen 2 maanden en 8 maanden of korter voorafgaand aan het optreden 50 % van de gage. Opzegging langer dan 8 maanden voorafgaand aan het optreden 40 % van de gage. Deze kosten zijn vanaf het moment van de annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

In geval van overmacht (familie omstandigheden) kan in overleg de opdracht verplaatst worden (zonder verdere kosten) indien de agenda dit toelaat.
Artikel 15 – Privacy / geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst aan elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle vertrouwelijke informatie verkregen door (offerte) aanvragen
Worden 5 jaar bewaard. Na deze periode zullen deze worden verwijderd, zowel digitaal als schriftelijk. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL zal geen persoonlijke informatie zoals NAW of e-mail gegevens verstrekken aan derden. Tenzij dit wordt opgelegd door een rechtelijke uitspraak. Indien op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 16 – Overmacht
Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Voor zover DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUIKAMER.NL gerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest/item wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen.
DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL heeft het recht te zorgen voor een behoorlijk vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. Indien de uitvoering van een opdracht blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL, is opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL gepresteerde.
Artikel 17 – Speciale voorwaarden bij de huur van de LED verlichte dansvloer
Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer geplaatst dient te worden dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels, trapjes/treden  of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcase’s waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst kan worden. Dit veranderd niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat door een smeulende sigaret, sterretje of een andere dan wel sterk verwarmde items is te allen tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschied altijd op eigen risico.

De LED vloeren die door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL worden geleverd zijn voorzien van een goede ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit meerdere doppen. Deze geeft goede bescherming aan de ondervloer waarop de dansvloer geplaatst wordt. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die aan de vloer ontstaat waarop de LED vloer wordt gelegd. Het is altijd aan de klant en/of eigenaar van de ruimte om te beoordelen of de vloer zonder extra maatregelen geplaatst kan worden of dat er een extra bescherming tussen de LED vloer en ondervloer noodzakelijk is. Betreden van de LED vloer door de aanwezigen is voor geheel eigen risico.
Artikel 18 – Gebruik van consumpties
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 consumpties per uur voor alle personeelsleden van DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL vanaf moment van aankomst tot het moment van vertrek (ook tijdens op of afbouw)
Ook dient opdrachtgever te zorgen voor een degelijke(crew)maaltijd.
(omdat we meestal al vroeg van huis gaan is er tussendoor geen tijd is om te eten)
Artikel 19 – Op- en Afbouwen
De locatie dient minimaal 2 uur voor en na het optreden toegankelijk te zijn voor op- en afbouwwerkzaamheden. Eventueel wordt direct na het optreden begonnen met afbouwen op verzoek van de (feest)locatie. Er dient voldoende werkverlichting aanwezig te zijn voor het op en afbouwen van alle apparatuur.
Artikel 20 – Foto en videomateriaal
Het is mogelijk dat DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL video en beeldmateriaal vastlegt tijdens de opdracht. Opdrachtgever geeft DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL toestemming om de naam van de opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de website, een blog, beursmateriaal, etc….
Voor het beeldmateriaal waarop duidelijk herkenbare personen te zien zijn wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. Dit wordt per e-mail gecommuniceerd.
Artikel 21 – Klachten en reclames
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL aangetekend te worden ingediend.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL ingediende facturen tijdig te voldoen. DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL dient terstond in staat worden gesteld ingediende reclames binnen 30 dagen te controleren. Indien de reclame naar oordeel juist is, zal DEVROLIJKEDJ.NL & DJINJEHUISKAMER.NL een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten.
Artikel 22 – Geschillen / toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Zwolle.

WhatsApp chat